8 ay önce
8 ay önce

Evlat İle İlgili En Güzel Sözler

Sayfa İçeriği: Evlat İle İlgili Güzel Sözler 2021, Evlat İle İlgili Anlamlı Sözler 2021, Evlat İle İlgili Özlü Sözler 2021, Evlat İle İlgili Söylenmiş Sözler 2021

 

Çocuklarla İlgili Hadisler

Çocuk ile ilgili Hadis-i Şerif, Hz. Muhammed’in evlat ile ilgili sözleri, Hz. Muhammed’in en anlamlı evlat hadisleri;

 

Çocuklarınıza önce lâ ilâhe illallah cünlesini öğretiniz. (TDV İslam Ansiklopedisi, c: 8, sayfa: 358, İbn Mahled, sayfa: 142; İbn Kayyim el-Cevziyye, Sayfa 168)

 

– Allah’tan korkun ve çocuklarınız arasında adâleti gözetin. (Buhârî, Hîbe, 12-13. TDV İslam Ansiklopedisi, c: 8, s: 356.)

 

– Çocuk bulunmayan evde bereket yoktur. ( Kenzül-İrfân; (Menavî)

 

– Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz:

Kim ki, yalnız Allah rızası için bir yetimin başını meshederse (okşarsa), kendisine elinin dokunduğu tüyler, saçlar sayısınca mükâfat verilir. buyurmuş ve: kim ki, himayesi altında bulunan veya herhangi bir yetime ihsan ederse, onunla ben cennette bunlar gibi (yanyana)yız diyerek parmakları arasından şahâdet parmağı ile orta parmağını işaret ederek göstermiş.

 

– Kızını, fâsık bir kimse ile evlendiren kimse, kesinlikle ona merhametsizlik etmiş olur.Kenzü l-İrfân; 345/861 (Menâvî’den)

 

– Hepiniz çoban ve muhafızsınız; maiyyetinizde bulunanların hukukundan sorumlusunuz. İş başındakiler de muhafızdır, memurlarından sorumludur. Erkek, aile fertlerinin çobanıdır ve onlardan sorumludur. Kadın da kocasının evinde bir muhafızdır; o da, ondan sorumludur. Hizmetçi muhafızdır, o da efendisinin malından sorumludur. Hülâsa hepiniz muhafızsınız ve maiyyetinizdekilerden sorumlusunuz.” Riyazü’s-Sâlihîn; c: 1, s: 337, H. No: 298.

 

– Ebu Hureyre radıyallahu han konuşmasından bir kesit;

 Bir gün Nebî aleyhisselam, Hazreti Ali’nin oğlu Hasan’ı öpmüştü, yanında Habîsin oğlu Akra vardı.

– Benim on çocuğum var, hiçbirini öpmedim dedi.

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem (hayretle) onun yüzüne baktı ve dedi ki:

– Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. 250 Hadis; 132/165 (Buharî-Müslim)

 

– Bir kimse, bir çocuğa, gel sana şunu vereceğim der ve sonra da vermezse, bu  bir yalandır. (Seçme Hadisler; (Ahmed İbn-i Hanbel’den)

 

– Allahu Teâlâ, her hak sâhibine hakkını vermiştir. Dikkat ediniz, vârise vasiyyet yoktur.( 250 Hadis;Buhârî Müslim)

 

– Enes bin Mâlik’in rivâyet ettiğine göre, Rasulullahla beraber bulunan bir adamın yanına oğlu geldi. Adam oğlunu öptü ve dizine oturttu. Daha sonra kızı gelince, kızını önüne oturttu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz: – Onlara aynı şekilde davranman gerekmez mi? diye sordu. İslâmî Kültürde Âile Plânlaması; s: 44 (Bezzâr’dan)

 

– Çocuklarınız size ihsan, hürmet ve itaatte âdil olmalarını istediğiniz gibi, siz de onlar arasında hediyede ve bağışlamada adâlete (eşitliğe) riâyet ediniz. (250 Hadis; 46/51. (Taberânî’den)

 

– (Anasından) doğan her çocuk (İslâm) dini üzerine doğar. Ebeveyni (Mûsevî ise) onu yahudileştirir; (Nasrânî ise) onu hıristiyanlaştırır, (müşrik ise) onu müşrik yapar. Ashab-ı kiram tarafandan: – Ey Allah’ın Resûlü! Ya, kendisine böyle bir telkinde bulunulmadan ölen çocuk (ne olacak)? denildi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz: – Onların (büyüdüklerinde neyi) yapacaklarını Allahu Teâlâ daha iyi bilendir. buyurdu. 40×40; 423/17. (Tuhfetül-Ahvezî, c: 6, s: 344)

 

– Çocuklarınızı, peygamberimizi, ehl-i beyti ve Kur’an okumayı sevmek gibi üç özellikte terbiye ediniz. Kenzül-İrfân; 192/441 (Camius-Sağîrden)

 

– Çocuklarınız yedi yaşına gelince onlara namaz kılmalarını söyleyin. On yaşlarına girdiklerinde kılmazlarsa, onları cezalandırın. Yataklarını ayırın. İslam Kültüründe Âile Plânlaması; s: 41 (Ahmed İbn Hanbel’in Müsnedi’nden)

 

– Ana-babanın çocuklara olan vazifeleri, onlara yazmayı, yüzmeyi, ok atmayı öğretmeleri ve sağlıklı ve helâl yiyecekler temin etmeleridir. İslam Kültüründe Âile Plânlaması; s: 43 (Beyhâkî’den)

 

– Bir kimse, çocuklarını Cehennemin ebedî ateşinde yanmaya bırakıyorsa, güneşin sıcaklığından korumasında hiçbir hikmet yoktur. ( Siret Ansiklopedisi, cilt: 2, sayfa: 313)

 

– Bizim küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüzün hakkını bilmeyen kimse bizden değildir. Bizleri aldatan da bizden değildir. Kendi nefsi için sevdiğini, diğer müminler için de sevip istemedikçe, hiçbir kul hakkı ile mümin olamaz. (500 Hadis Kitabı; 220/346)

 

– “Bir genç, yaşlı olması sebebiyle bir ihtiyara ikram (ve hürmet) ederse, Allahu Teâlâ da, o gence yaşlılığı sırasında hürmet ve ikramda bulunacak bir kimseyi müvekkil kılar.(429/39 (Tuhfetül-Ahvezî, c: 6, s: 167)

 

“- İnsan ölünce kendisinden ameli kesilmiş olur. Ancak bundan üç şey müstesnâdır:

1- Sadaka-i câriye

2- kendisinden yararlanılan ilim

3- Kendisine duâ eden evlâd. 500 Hadis; 45/67 (Müslim)

 

– Allah yolunda sarfettiğin para, bir köle azat etmek üzere sarfettiğin para, bir miskine tasadduk ettiğin para, ehil ve ıyâline sarfettiğin para… bunların ecir (ve sevap) bakımından en büyüğü, ehil ve ıyâline sarfettiğin paradır. 250 Hadis; 125/157 (Müslim)

 

– ”Kim Kur’anı okur, öğrenir ve onunla amel ederse, Kıyâmet Günü, anne ve babasına nurdan bir taç giydirilir. Onun ziyası, güneş ışığı gibidir. Onun ana-babasına iki hulle giydirilir ki dünya onlarla boy ölçülemez. Onlar: Ne karşılığında bunlar bize giydirildi? derler. Çocuğunuzun Kur’an tutması sebebiyle denilir. (187/24 (Et-Terğîb, cilt; 4, sayfa: 355)

 

– ”Hanımına yedirdiğin yemek senin için bir sadakadır. Çocuğuna yedirdiğin yemek senin için bir sadakadır. Hizmetçine yedirdiğin yemek senin için bir sadakadır. Kendi nefsine yemek yedirmen de senin için bir sadakadır.” (Ahmed İbni Hanbel ve Tirmizî’den)

 

– Eğer bir kimse kızlara değer verdiğinden dolayı eziyet görürse ve onlara iyi davranırsa, onlar cehenneme karşı perde olurlar. (Sîret Ansiklopedisi – cilt 2)

 

– Kim, üç kız çocuğu bakıp büyütür ve onları güzel terbiye eder; onları evlendirir ve onlara ihsanda bulunursa, onun için cennet vardır. ( Seçme Hadisler; 248/79 (Ebu Dâvud’dan)

 

– Dindarlığını ve karakterini beğendiğiniz biri size dünür gelirse, sorumluluğunuzdaki kızı onunla evlendiriniz. Eğer bunu yapmazsanız yeryüzünde büyük bir fitne ve fesad olur.” İslâmî Kültürde Âile Plânlaması; 31 (Tirmizî’den)

 

– Kim erginlik çağına varan iki kızına, onlar yanında kaldıkları veya kendisi onların yanında kaldığı müddetçe iyilik yapar ihsanda bulunursa, bu kızlar onu mutlaka cennete dahil ederler. ( Kütüb-i Sitte, cilt: 17, sayfa: 473, Hadis No: 7090 )

Kötü bir şey olduğunda keşke onun değil benim başıma gelseydi denilen tek şey evlatmış.

 

– Anne ile evlat arasında bağı koparan tek şey göbek bağıdır.

 

– Anne kalbi çocuğun okuldur.

 

– Ayakta duracak halim yokken ayakta duracak nedenlerim var benim. Çünkü ben bir anneyim ve evlatlarım var benim…

 

– Hiçbir çiçek evlat kokusu kadar güzel kokamaz.

 

– Bazıları asla vazgeçilmeyecek kadar değerli sevgilidir… Adı evlat olunca…

 

– Hani derler ya; Önce can sonra canan. Bir kadın anne olduktan sona o canda canan da yalnızca evlattır.

 

– Yeryüzü bize atalarımızdan miras kalmadı biz çocuklarımızdan ödünç aldık.

 

– Bir baba evladına güzel edepten daha efdal bir şey hediye edemez.

 

– Çocuksuz ev meyvesiz ağaca benzer.

 

– En iyi muhabbetin sahibi çocuklardır. Noktasına kadar yalansızdır cümleleri.

 

– Evlat deniz suyu gibidir. Ne içilir ne de vazgeçilir.

 

– ”Eğer çocuklarınızın gelişmesini istiyorsanız, haklarında başkalarına söylediğiniz iyi şeyleri onların da işitmelerini sağlayınız.”

 

– ”Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.”

 

– ”Babanın faziletleri, çocukların servetidir.”

 

– ”Hiç şüphe yok ki ideal terbiye, çocuğun kabahatlerinden dolayı cezalandırmak değil, onu kabahat yapmaktan alıkoyacak bir seviyeye çıkarmaktır.”

 

– Canından ötede bir can daha varmış o da evlatmış.

 

– EvIadımın ayağı taşa değse benim yüreğim kanar…

 

– İnsanlar çocukken daha mutludur çünkü oldukları gibi davranırlar.

 

– Çocuğunuz yalan söylüyorsa ya sizden korkuyordur ya da sizin yaptığınızı yapıyordur. Yalan söyleyen anne ve babaların, yalan söyleyen çocukları olacaktır.

 

– Çocuk, dünyanın en büyük saadetidir.

 

– Dünyada insanın en önemli işi, yüzünü ağartacak çocuklar yetiştirmektir. “Bertrand Russell”

 

– Bir çocuk doğduğu anda, bir anne doğmuş olur.

 

– Çocuk kafasının içi bilgiyle doldurulacak bir kap değildir, istediğince açmasına yardım edilecek bir çiçektir.

 

– ”Oğlan babadan öğrenir meclis gezmeyi, kız anadan öğrenir sofra yazmayı.”

 

– Tay at oIunca at dinIenir, çocuk adam oIunca ata dinIenir.

 

– Çocuk sevgisi, Cehennem ateşine karşı perdedir.

 

– Çocuk, cennet nimetIerinden biridir.

 

– EvIat istediğin gibi değiI, yetiştirdiğin gibi oIur.

 

 Bir annenin boynundaki en değerIi mücevher, evIadının sevgi doIu koIIarıdır.

 

– EvIat kokusu, Cennet kokusudur. EvIat dünyada nur, ahirette sürurdur.


EVLATLA İLGİLİ SÖZLER

– ÇocukIuğu oImayanın gençIiği de oImaz

 

– Çocuğa verilebilecek en güzel şey zamandır.

 

– Bilir misiniz babalar kızlarına ellerini uzatırsa , kızlar onu cehenneme kadar takip eder.

 

– Bütün dünyada bir tek güzel çocuk vardır. Bütün annelerde ona sahiptir.

 

– İyi evlat babayı vezir, kötü evlat rezil eder.

 

– Çocuk kafasının içi bilgiyle doldurulacak bir kap değildir, istediğince açmasına yardım edilecek bir çiçektir. (Noam Chomsky)

 

– Evlat istediğin gibi değil, yetiştirdiğin gibi olur.

 

– Çocuklarınıza ikramda bulunun ve onların edebini güzelleştirin.

 

– Çocuk, cennet nimetlerinden biridir.

 

– Bir baba, evladına güzel edepten daha efdal bir şey hediye etmez. (Hz. Muhammed)

 

– Çocukluk, mantığın uykusudur.

 

– Evlat neydi tam olarak korktuğun yer, canın en tatlı yeri, baktığın gözün, tuttuğun ellerin, yürüdüğün ayakların, yemeğin, suyun, nefesin, ona gelmesin bana gelsin tüm acılar dediğin tek varlık

 

– Evladınız yalan söylüyorsa ya sizden korkuyordur ya da sizin yaptığınızı yapıyordur. Yalan söyleyen anne ve babaların, yalan söyleyen çocukları olacaktır. ( A. S. Neil )

 

– Evladın yanında olmalıyız, çocuğun yanında olmak çocuğa sevgi vermek demektir. Sahip çıkan sevgi değil, duygusal sevgi de değil, yalnızca çocuğa onu sevdiğinizi ve onayladığınızı hissettirecek biçimde davranmak. (A. S. Neil )

 

– Cennette ferahlık ve sevinç evi denilen öyle gösterişli bir yer vardır ki, oraya yalnız çocukları sevindirenler girebilir.

 

– Evlatlar, anne ve babalarının kötü örnekleriyle bozulmaya devam ettikçe, yeni bir dünya kurulamaz. ( Alexis Carrel )

 

– Anam yalan söyledi. Bakıcım yalan söyledi. Hocam yalan söyledi. Bana söylenenlerin tam tersi bir dünyada ne yapılabileceğini ben nereden bilebilirim ki? (Bernard Shaw)

 

– Hiçbir çiçek evlat kokusu kadar güzel kokmaz.

 

– Sorun çaresizlik değil, isteksizlik… İsteksiziz çünkü çocuklukta bize uygulanan ilk şey içimizdeki isteği öldürmektir. (Bernard Shaw)

 

– Keşke çocukken fazla mutlu olmayıp birazını da bu zamanlara saklasaydım. Lazım oluyor arada.( Cemal Süreya )

                           

                   EVLAT SEVGİSİ SÖZLERİ

 

– Çocukluğu olmayanın gençliği de olmaz.

 

– Bir adamın hayır yolunda harcadığı paranın en faziletlisi, aile fertlerine harcadığı paradır. (Müslim, Riyazüs-Salihin)

 

– Çocuk, dünyanın en büyük saadetidir.

 

– ÇocukIarınıza ikram edin ve terbiyeIerini güzeI yapın.

 

– Evlatlarınıza “iIk söz” oIarak “LaiIahe iIIaIIah”ı öğretin.

 

– ÇocukIarı iyi yapmanın en iyi yoIu onIarı mutlu etmek ve sevindirmektedir.

 

– AIIah’tan korkun ve çocukIarınız arasında adaIeti gözetin.

 

– İnsanIar çocukken daha mutIudur, çünkü oIdukIarı gibi davranırIar.

 

– Evlat doldurulacak bir kap değildir. Sadece sevgi ile büyütülecek bir candır.

– ”Cennetteki Sevinç Sarayı’na, ancak çocukları sevindirenler girer.”

 

– ”Ana ailenin güneşidir. Bir ailede o olmazsa orada büyüyen çocuklar gölgede kalmış meyveler gibi olgunlaşmazlar.”

 

– ”Biz bir aileyiz. Biz güzel bir aileyiz. Bunu yıkmaya senin gücün yeter mi sanıyorsun? Dokunma artık aileme! Dokunma çocuklarıma! Dokunma oğluma! Dokunma gelinime!”

 

– ”Bir adamın hayır yolunda harcadığı paranın en faziletlisi, aile fertlerine harcadığı paradır.”

 

– Evlat sahibi olmadan anlaşılamayacağı ebeveynler tarafından söylenen, pek masum, pek çıkarsız sevgidir. Hormonlarla desteklenen bir içgüdüden kaynaklanan saf, çıkarsız yani gerçek sevgi.

 

– Tay at olunca at dinlenir, çocuk adam olunca ata dinlenir.

 

– Doğum yapan her şey dişidir. Kadınların ezelden beri bildiği kainatin dengelerini erkekler de anlamaya başladıkları zaman, dünya daha iyi bir dünya olmak üzere degişmeye başlamış olacaktır.

 

– En iyi muhabbetin sahibi çoçuklardır, noktasına kadar yalansızdır cümleleri.

 

– Çocuk sevgisi, cehennem ateşine karşı perdedir.

 

– Hiçbir ana-baba evlâdına iyi bir eğitimden, iyi bir ahlâktan daha değerli miras bırakamaz.”

 

– Cennetteki sevinç sarayına, ancak çocukları sevindirenler girer.

 

– Anneyle evladı arasında kopan tek bağ göbek bağıdır.

 

– Evlat kokusu, cennet kokusudur. Evlat dünyada nur, ahirette sürurdur. ( Camiüs’s-Sağir)

 

– Bir annenin boynundaki en değerli mücevher, evladının sevgi dolu kollarıdır.

 

– Evladımın ayağı taşa değse benim yüreğim kanar.

 

– Bir anne dokuz evladını bir odaya sığdırır da dokuz evlat bir anneyi saraya sığdıramaz.

 

– Çocuklara iyilik etmek, sıratı geçmeye sebeptir onlarla beraber yiyip içmek, cehennemden kurtuluştur.

 

 

Paylaşın

Views
  11.988

  Babadan Kızına Güzel Sözler

  5.478

  Oğluma Güzel Sözler

  2.188

  Nişanlıya Güzel Sözler / Güzel Mesajlar

  1.532

  Annenin Kızına Gurur Sözleri

  1.485

  Erkek Seyrek Saç Modelleri

Bu sitede yer alan yazıların tümü, bilgi edinmek isteyen ziyaretçiler için hazırlanmıştır. Bu bilgiler, hiç bir zaman hastalık ve diğer sorunlara yönelik teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmamalıdır. Yazılar, sadece yazarların bilgilerini, deneyimlerini ve fikirlerini aktarmaktadır. İçeriği başkaları tarafından doğru ve geçerli bulunmayabilir. Sitede yer alan yazı ve resimlerin kopyalanması, her türlü kullanımı ve bilgilerin uygulanması sonucu doğan hukuki, ahlaki, mesleki, sağlık ve yaşamsal sorunlar sadece bu eylemi gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Bunlardan dolayı ortaya çıkabilecek hiç bir sorundan site ve yazarları sorumlu kılınamaz.